วัตถุประสงค์ของเรา

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเบทเทอร์ ทูมอโรว์ (Better Tomorrow) ของเรา เราต้องการให้พนักงานของเราทั้งหมด 100% สามารถเข้าถึงแนวทางสนับสนุนความเป็นเอกภาพของผู้ทุพพลภาพภายในปี พ.ศ. 2568 นั่นหมายความว่า ในทุกประเทศที่โซเด็กซ์โซ่ดำเนินงานนั้น จะต้องมี: 

แนวทางระดับโลกของเราในความเป็นเอกภาพของผู้ทุพพลภาพนั้นขับเคลื่อนโดยคณะทำงานด้านสิทธิผู้ทุพพลภาพระดับโลก (Disability Voice Taskforce) ที่ประกอบด้วยพนักงานจากทั่วโลกและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก Comex อีก 2 คน

พันธมิตร ณ ปัจจุบัน:

เครือข่ายธุรกิจและความทุพพลภาพระดับโลกของ ILO
เดิมทีนั้นโซเด็กซ์โซ่ได้ลงนามในกฎบัตรธุรกิจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยความเป็นเอกภาพของผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรายังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกของเครือข่ายธุรกิจและความทุพพลภาพระดับโลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการความเป็นเอกภาพของผู้ทุพพลภาพในสถานที่ทำงานทั่วโลก

กลุ่มธุรกิจ “The Valuable 500” 
โซเด็กซ์โซ่เป็นสมาชิกของ "The Valuable 500" ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นที่จะนำความทุพพลภาพเข้ามาอยู่ในวาระผู้นำทางธุรกิจ เพื่อปลดล็อกธุรกิจ คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลทุพพลภาพทั่วโลก

ความทุพพลภาพที่ไม่ประจักษ์ทางกายภาพ: การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี

1 ใน 7 คนได้รับผลกระทบจากความทุพพลภาพ และในจำนวนนี้ร้อยละ 70 มีความทุพพลภาพที่ไม่ปรากฏให้เห็นหรือมองไม่เห็น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เราได้ขยายความตระหนักรู้เกี่ยวกับบุคคลทุพพลภาพให้ครอบคลุมถึง "ความทุพพลภาพที่ไม่ประจักษ์ทางกายภาพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้สถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ปราศจากอันตราย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: