แนวทางของเรา

การกำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ

ในทุกระดับของการกำกับดูแลของเรา ตั้งแต่คณะกรรมการบริหารไปจนถึงชุมชนผู้นำระดับโลกที่คอยติดตามความคืบหน้าของ เบทเทอร์ ทูมอโรว์ (Better Tomorrow) 2025 ซึ่งกรรมการและผู้บริหารของเรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน พวกเขาสนับสนุนและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความคิดริเริ่มของเรา และรับรองการนำไปปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของบริษัท

จริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

พนักงานของเราเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราและเป็นค่านิยมของจิตวิญญาณการบริการ, การทำงานเป็นทีม และความก้าวหน้า พนักงานของเราแต่ละคนเข้าใจและแบ่งปันหลักการทางจริยธรรมของเราเป็นอย่างดี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ความสำเร็จของโซเด็กซ์โซ่ในฐานะนายจ้าง ผู้ให้บริการ และพลเมืองดีขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราผ่านโครงการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอันหลากหลายของเรา