ความมุ่งมั่นของเรา

เราส่งเสริมความหลากหลายและความเป็นเอกภาพในโซเด็กซ์โซ่ด้วยการเคารพ เข้าใจ และเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ที่เรามีปฎิสัมพันธ์ด้วยในทุกวันทั้ง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค และชุมชนของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่ทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นนั้น ได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

เราต้องการให้พนักงานของเราทุ่มเทในการทำงานโดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ สัญชาติ วัฒนธรรม หรือลักษณะส่วนบุคคล เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกว่าวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และประสบการณ์ของพวกเขาเป็นที่เคารพและให้คุณค่า

เราตระหนักดีว่าการทำตามคำมั่นสัญญาจำเป็นต้องอาศัยการไตร่ตรองอย่างต่อเนื่อง มีการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ตลอดจนต้องมีการปรับปรุงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และการริเริ่มพัฒนาของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

เรายังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพ ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและกลุ่มผู้สนับสนุน และอุทิศต่องานการกุศลของเราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชนกลุ่มน้อย

เราสามารถมีส่วนร่วมในสังคมที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และครอบคลุมมากขึ้น โดยการดำเนินตามคำมั่นสัญญาของเราและดำเนินการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและเรียกร้องให้ธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ เข้าร่วมการเคลื่อนไหวนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ทำงานและชุมชนที่ยุติธรรมและเป็นเอกภาพของเรา

แนวทางของเรา

แนวทางของเรา คือ การสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยตรง ด้วยการสร้างสถานที่ทำงานที่ยุติธรรมและเป็นเอกภาพ เราต้องการให้ทีมของเราทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำงาน รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในมุมมองและทักษะที่หลากหลายที่พวกเขานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้จริงในองค์กร

ส่งเสริมดุลยภาพทางเพศเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ความสมดุลทางเพศไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีเท่านั้น เรารู้ว่าเมื่อทีมมีความสมดุล ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจะแข็งแกร่งขึ้น เราตระหนักดีว่า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพศใดก็ตาม ก็ควรมีสิทธิ์เข้าถึงการเติบโตและโอกาสในที่ทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถทุ่มเทอย่างดีที่สุดและเป็นตัวเองได้ดีที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

การมอบโอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ผู้ทุพพลภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะสรรหา เข้าถึง พัฒนา และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและสถานที่ทำงานของเรา เพื่อให้เราสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถและสนับสนุนพนักงานที่มีความทุพพลภาพของเราซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

เบทเทอร์ ทูมอโรว์ 2025 (Better Tomorrow 2025)

แนวทางนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงแผนงานความรับผิดชอบขององค์กร "Better Tomorrow 2025" ของโซเด็กซ์โซ่

เรียนรู้เพิ่มเติม