1. คำจำกัดความ: สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในที่นี้: "ข้อตกลง" หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้และใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

“สินค้า” หมายถึงสินค้าใดๆ และทั้งหมดที่โซเด็กซ์โซ่ร้องขอให้จัดหาโดยซัพพลายเออร์ให้กับโซเด็กซ์โซ่ภายใต้ข้อตกลงนี้
“บริการ” หมายถึงบริการใดๆ และทั้งหมดที่ร้องขอโดยโซเด็กซ์โซ่เพื่อจัดหาโดยซัพพลายเออร์ให้กับโซเด็กซ์โซ่ภายใต้ข้อตกลงนี้
“โซเด็กซ์โซ่” หมายถึงนิติบุคคลของโซเด็กซ์โซ่ที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
“ซัพพลายเออร์” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ออกใบสั่งซื้อ ในกรณีที่ซัพพลายเออร์เป็นนิติบุคคล ซัพพลายเออร์จะต้องอ้างอิงถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการว่าจ้างหรือจัดหาโดยซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์และบุคลากรของพวกเขา

2. ราคา: ราคาสินค้าและ/หรือบริการจะเป็นไปตามราคาและสกุลเงินที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้จะยังไม่มีการคลาดเคลื่อนใดๆจนกว่าสินค้าและ/หรือบริการจะถูกส่งไปยังโซเด็กซ์โซ่ภายใต้ใบสั่งซื้อดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาจะไม่ถูกเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ราคาทั้งหมดจะรวมภาษี ภาษีอากร การจัดเก็บ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นจากธุรกรรมที่พิจารณาโดยใบสั่งซื้อ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบสั่งซื้อ

3. การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน: โซเด็กซ์โซ่จะชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการภายในเก้าสิบ (90) วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องจากซัพพลายเออร์ เว้นแต่จะมีการระบุอย่างอื่นไว้อย่างชัดเจนในใบสั่งซื้อ ซัพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องแก่โซเด็กซ์โซ่สำหรับสินค้าและ/หรือบริการภายในเจ็ด (7) วันหลังจากจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ โซเด็กซ์โซ่มีสิทธิ์เลือกวิธีการชำระเงินสำหรับการชำระเงินใดๆ ที่ทำภายใต้ใบสั่งซื้อ เว้นแต่จะมีการระบุอย่างอื่นไว้อย่างชัดเจนในใบสั่งซื้อ โซเด็กซ์โซ่ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนเอกสารการชำระเงินที่จัดเตรียมอย่างไม่ถูกต้องสำหรับการแก้ไขและการส่งใหม่ และระงับการชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการจนถึงเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารการชำระเงินที่ถูกต้อง

4. ภาษี: ซัพพลายเออร์มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับความรับผิดหรือการเรียกร้องภาษีทางตรงทั้งหมดที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่อ้างสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลเหนือข้อตกลงนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศ (รวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีของเขตการปกครองใด ๆ ของประเทศ) อาจประเมินหรือจัดเก็บ กับซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการที่จัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียว

5. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: สินค้าและ/หรือบริการทั้งหมดที่จัดส่งตามใบสั่งซื้อจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และในกรณีใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพสูงสุดและ/หรือคุณภาพที่ซื้อขายได้ตลอดจนกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และระเบียบข้อบังคับและกฎระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของโซเด็กซ์โซ่และลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการในข้อตกลงนี้

6. การรับประกัน: ซัพพลายเออร์รับประกันว่าสินค้าและ/หรือบริการทั้งหมด (i) สอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์; (ii) จะต้องเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์; (iii) ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต; และ (iv) เว้นแต่จะตกลงกันโดยชัดแจ้ง จะต้องใหม่และไม่ได้ใช้/แต่งเติมใหม่

7. การส่งมอบและการปฏิบัติงาน: ซัพพลายเออร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อแต่เพียงผู้เดียว เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สัมพันธ์กับวันและเวลาที่ส่งมอบ หากไม่ได้รับสินค้าและ/หรือบริการภายในเวลาที่กำหนดในใบสั่งซื้อ โซเด็กซ์โซ่ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสั่งซื้อหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของใบสั่งซื้อ ซัพพลายเออร์จะยังคงต้องรับผิดต่อข้อบกพร่องใดๆ ในสินค้าและ/หรือบริการที่ไม่ได้ระบุในระหว่างการส่งมอบเป็นระยะเวลาสูงสุดหก (6) เดือนหลังจากการส่งมอบ

8. ความรับผิดชอบ: ซัพพลายเออร์จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โซเด็กซ์โซ่ ตัวแทน ลูกค้า ผู้รับเหมา และพนักงาน (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง”) จากและต่อความเสียหายทั้งหมดที่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอาจได้รับหรือได้รับ (รวมถึงความเสียหายที่คงอยู่หรือเกิดขึ้นในฐานะ เป็นผลมาจากการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามต่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง) โดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ: (ก) การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลใด ๆ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่จับต้องได้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือ ในทางที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ที่เกิดจากการกระทำหรือการละเว้นของผู้จัดหาหรือบุคลากร; (ข) การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดโดยซัพพลายเออร์ของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้; และ (ค) การกระทำหรือการละเว้นใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง ประมาทเลินเล่อหรือจงใจของผู้จัดหาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

9. ประกัน: โดยไร้ข้อจำกัดเฉพาะภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ซัพพลายเออร์ต้องมีผลและคงไว้ (หรือทำให้มีผลและคงไว้) และจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาช่วงของตนคงไว้ซึ่งประกันเพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบทั้งหมดของซัพพลายเออร์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ จากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้กับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวทำละลาย ซัพพลายเออร์จะต้องมอบใบรับรองการประกันภัยที่เหมาะสมภายในสิบห้า (15) วันนับจากวันที่โซเด็กซ์โซ่ร้องขอ

10. การตรวจสอบ: ซัพพลายเออร์จะต้องจัดเตรียมและเก็บรักษาบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับระยะเวลาของข้อตกลงนี้และเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากการสิ้นสุดหรือหมดอายุของข้อตกลงนี้ ซึ่งโซเด็กซ์โซ่มีสิทธิ์ตรวจสอบบันทึกดังกล่าวตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการตรวจสอบดังกล่าวมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของผู้จัดหาสินค้า

11. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: แต่ละฝ่ายจะยังคงเป็นเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมิใช่สิ่งอื่นใดในข้อตกลงนี้ เว้นแต่ตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะในที่นี้ จะถือว่าให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในการใช้งานโดยนัยของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ทางการค้าและสโลแกนทั้งหมดที่ใช้หรือสามารถใช้หรือดัดแปลงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของโซเด็กซ์โซ่จะยังคงเป็นทรัพย์สินโดยสมบูรณ์ของโซเด็กซ์โซ่และซัพพลายเออร์จะไม่ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ เว้นแต่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของบริการ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยทรัพย์สินทางปัญญาของตนให้อีกฝ่ายทราบโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเพื่อใช้ร่วมกับข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยสมบูรณ์ของโซเด็กซ์โซ่ และซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามจะต้องไม่ใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากโซเด็กซ์โซ่

12. ความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูล: โซเด็กซ์โซ่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลระบุตัวบุคคลทั้งหมดของพนักงานและลูกค้าที่อาจได้รับจากซัพพลายเออร์ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) แต่เพียงผู้เดียว ผู้จัดหาต้องตกลงว่าหากโซเด็กซ์โซ่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือซัพพลายเออร์มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ คำตัดสินทางปกครอง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของโซเด็กซ์โซ่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การคุ้มครอง ของข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การทำลาย การใช้ การดัดแปลง การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขตอำนาจศาล ซัพพลายเออร์จะไม่ขาย เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ รวมถึงที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นตามที่โซเด็กซ์โซ่ตกลงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

13. ข้อมูลที่เป็นความลับ: คู่สัญญาต้องตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบที่จับต้องได้ซึ่งระบุโดยฝ่ายที่เปิดเผยว่าเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับ รวมถึงข้อมูลของฝ่ายที่ได้รับทราบหรือควรทราบอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นความลับ ซึ่งจะไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ความลับทางการค้า การดำเนินงาน กระบวนการ ลูกค้า การเงิน ข้อตกลงตามสัญญา และกิจการอื่นๆ ของโซเด็กซ์โซ่หรือลูกค้าของโซเด็กซ์โซ่ ("ข้อมูลที่เป็นความลับ") ที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะต้องเก็บเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยหรือมอบให้กับบุคคลที่สามใด ๆ ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้และเป็นเวลา 3 ปีหลังจากสิ้นสุดหรือหมดอายุของข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฝ่ายที่ไม่เปิดเผย ข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่รวมถึงข้อมูลที่ทราบแล้วหรือได้รับโดยอิสระจากฝ่ายที่ได้รับ เป็นที่รู้จักในที่สาธารณะหรือกลายเป็นที่รู้จักในที่สาธารณะผ่านการไม่ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามคำสั่งทางกฎหมายของศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรหรือระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ฝ่ายที่ได้รับแจ้งให้ฝ่ายที่ไม่เปิดเผยข้อมูลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวก่อนการเปิดเผยและเพื่อให้ฝ่ายที่ไม่เปิดเผยมีโอกาสตามสมควรที่จะคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อศาลหรือหน่วยงานของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจภายในเวลาดังกล่าว

14. จริยธรรมและการปฏิบัติตาม: ซัพพลายเออร์ต้องรับทราบในการรับหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของโซเด็กซ์โซ่ที่ https://www.sodexo.com/files/live/sites/com-wwd/files/02 PDF/Sodexo Supplier Code of Conduct 2017_Final.pdf. โดยซัพพลายเออร์ต้องตกลงที่จะดำเนินธุรกิจของตนโดยปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด ซัพพลายเออร์และบริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง และตัวแทนทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ผู้แทนซัพพลายเออร์”) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

15. การยุติ: (i) โซเด็กซ์โซ่อาจยุติข้อตกลงนี้เพื่อความสะดวกโดยแจ้งการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสามสิบ (30) วันก่อนให้กับซัพพลายเออร์ (ii) ในกรณีของการละเมิดข้อตกลงนี้ ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิที่จะแจ้งฝ่ายที่ผิดนัดด้วยหนังสือแจ้งความประสงค์ในการยุติหากไม่ได้รับการแก้ไขและหากการละเมิดไม่ได้รับการแก้ไขภายใน เจ็ด (7) วันของการออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงโดยมีผลในทันทีเพื่อยุติข้อตกลงนี้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 5 วันแก่ฝ่ายที่ผิดนัด (iii) โซเด็กซ์โซ่จะมีสิทธิในการยุติข้อตกลงนี้ในบางส่วนหรือทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยมีผลทันทีเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังซัพพลายเออร์ หากซัพพลายเออร์ละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดข้อ 14 เช่น ซัพพลายเออร์ระงับการชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่ถึงกำหนด ทำสัญญาหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการแต่งตั้งให้ดูแลทรัพย์สินในการดำเนินการเลิกกิจการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการกระทำอย่างอื่นใดที่ผิดกฎ ในกรณีที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงภายใต้ข้อ 15 นี้ โซเด็กซ์โซ่จะรับผิดชอบในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการในส่วนนั้นตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ก่อนวันที่ซัพพลายเออร์ได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากโซเด็กซ์โซ่เท่านั้นเพื่อการยุติดังกล่าว

16. เหตุสุดวิสัย: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้หรือจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่ายอันเป็นผลมาจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหากและในขอบเขตที่ความล่าช้าหรือ ความล้มเหลวเกิดขึ้นโดยตรงจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (“เหตุสุดวิสัย”) โซเด็กซ์โซ่ไม่ได้ความรับผิดสำหรับการชำระเงินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าและ/หรือบริการที่ไม่ได้จัดส่งอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ฝ่ายที่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงล่าช้าหรือป้องกันโดยเหตุสุดวิสัยจะ: (i) แจ้งให้อีกฝ่ายทราบเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต ผลกระทบ และระยะเวลาที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยอย่างต่อเนื่อง; และ (ii) พยายามใช้วิธีการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงโดยทันที ฝ่ายที่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงล่าช้าหรือถูกป้องกันโดยเหตุสุดวิสัย จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบทันทีและดำเนินการตามภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงนี้โดยสมบูรณ์ทันทีที่สถานการณ์เหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง หากการปฏิบัติงานของผู้จัดหาสินค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ได้รับการป้องกัน ขัดขวาง หรือล่าช้าเป็นเวลานานกว่าหนึ่ง (1) เดือน โซเด็กซ์โซ่อาจใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการยุติข้อตกลงเมื่อมีการแจ้งการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีผลทันที โซเด็กซ์โซ่อาจทำสัญญากับบุคคลภายนอกในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพวกเขา หากเหตุสุดวิสัยขัดขวางซัพพลายเออร์จากการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ

17. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา: ข้อตกลงนี้ไม่มีส่วนใดที่เป็นหุ้นส่วนระหว่างคู่สัญญา ทำให้คู่สัญญาเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทำให้คู่สัญญาเป็นพนักงานของอีกฝ่าย เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน

18. การสละสิทธิ์: คู่สัญญาจะไม่ถือว่าสละสิทธิ์หรือการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หากไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือการเยียวยา ใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาเพียงบางส่วนเท่านั้น หรือล่าช้าในการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยา ฝ่ายที่ใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาเพียงอย่างเดียวหรือใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาบางส่วน สามารถรักษาสิทธิ์ของตนในการใช้สิทธิหรือการเยียวยาและ/หรือการใช้สิทธิหรือการเยียวยาอื่น ๆ ต่อไป การสละสิทธิ์จะมีผลก็ต่อเมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามอย่างถูกต้องโดยหรือในนามของคู่สัญญาที่จะผูกพันและมีผลในขอบเขตที่ฝ่ายที่ให้การระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

19. การมอบหมายหรือการจ้างเหมาช่วง: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่ง (ความยินยอมดังกล่าวจะไม่ถูกระงับหรือล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร)

20. ข้อตกลงทั้งหมดและความเป็นโมฆะ: ข้อตกลงนี้ได้บันทึกข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและแทนที่การเจรจา ความเข้าใจ การรับรอง และข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้จะตีความให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง คลุมเคลือหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทุกประการ หากไม่สามารถอ่านบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงได้ บทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งนั้นจะถือเป็นโมฆะและแยกส่วนได้ และข้อกำหนดที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียหายในทางใดทางหนึ่ง

21. คู่สัญญา: หากข้อตกลงนี้มีการลงนามในคู่สัญญา ให้ถือว่าแต่ละส่วนเป็นต้นฉบับและทั้งหมดประกอบเป็นหนึ่งและตราสารเดียวกัน

22. กฎหมายที่ใช้บังคับ: ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ก่อตั้งโซเด็กซ์โซ่ คู่กรณียื่นต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของกฎหมายที่ใช้บังคับ

23. ภาษา: ข้อตกลงนี้อาจดำเนินการในสองภาษาที่แตกต่างกัน รวมถึงภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความภาษาอังกฤษและข้อความภาษาอื่นไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาอังกฤษเป็นหลัก