ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ความรู้สึกโดดเดี่ยวเกิดขึ้นได้เสมอเมื่ออยู่ห่างไกลจากบ้าน จากครอบครัว ไปทำงานในที่ชนบท ห่างไกล หรืออยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ความเหงาก็สามารถเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งวุ่นวายได้เช่นกัน บริการของเราช่วยให้คุณไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไป

Quality of Life Dimension - Social Interaction (infographic) TH

 

งานวิจัยเพิ่มเติม

เราส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการไปซื้อของด้วยกัน จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นเพื่อนกับคนอื่นๆ มีความเห็นว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แต่มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้คิดแบบนั้น (ร้อยละ 42.1 เทียบกับร้อยละ 20.9) บริการของเราช่วยส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การเข้าสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะที่ทำงาน หรือที่มหาวิทยาลัย 79 ของพนักงานเห็นว่าการพักดื่มกาแฟเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และลดปัญหาความขัดแย้ง ในขณะที่ 90 ของพนักงงานคิดว่าการพักเบรคเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรในที่ทำงานและสถานศึกษา ที่เพื่อนร่วมงานสามารถพักผ่อนดื่มกาแฟด้วยกัน

เราได้นำเสนอเรื่องการเข้าสังคมด้วยวิธีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เรามีบัตรสำหรับเข้าไปดูการแสดงงานศิลปะ คอนเสิร์ต และภาพยนตร์ ให้แก่พนักงานที่ไม่ได้มีงบสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งบริการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยก่อให้เกิดกำลังใจในการทำงานด้วย 

Learn more on the Quality of Life Observer.

บริการของเรามีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร

การศึกษาด้านการรับรู้ของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถระบุมิติของคุณภาพชีวิตได้ 6 ประการ ซึ่งบริการของโซเด็กซ์โซ่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เหล่านั้น

Icon - QOL Dimension - Ease and Efficiency Icon - QOL Dimension - Health and Wellbeing Icon - QOL Dimension - Personal Growth Icon - QOL Dimension - Physical Environment Icon - QOL Dimension - Recognitino Icon - QOL Dimension - Social Interactions

TH_RB_Leader_International_Survey 
การสำรวจระดับนานาชาตินี้แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ อีกด้วย (อาทิ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ธุรกิจ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และประสิทธิภาพขององค์กร