สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ไลฟ์สไตล์แบบสุขภาพดีที่แท้จริงนั้นอาศัยนิสัยการกินแบบชาญฉลาด และการออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอ โซเด็กซ์โซ่ส่งเสริมให้เกิดไลฟ์สไตล์ที่สมดุลผ่านบริการของเรา ทั้งในโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ทำงาน ตลอดจนสถานดูแลผู้สูงอายุ

Quality of Life Dimension - Health & Well-being (infographic) TH

  

งานวิจัยเพิ่มเติม

เราเชื่อว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไป มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพในการทำงานของเรา จากการศึกษาพบว่า นิสัยการกินที่ดีช่วยเสริมสร้างสมาธิ ความจำ และสุขภาพที่ดี เด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์จะมีผลการเรียนที่ดีกว่า ดังนั้น อาหารที่เราให้บริการจึงมุ่งเน้นไปที่คุณค่าของสารอาหารที่ครบถ้วนไปพร้อมๆ กับความอร่อย

การส่งเสริมการออกกำลังกายก็ส่งผลดีต่อสุขภาพและผลิตภาพในการทำงานด้วยเช่นกัน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการให้งบอุดหนุนการเป็นสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย การฝึกอบรมเรื่องสุขภาพ หรือแม้แต่การส่งเสริมให้พนักงานลุกขึ้นเดินบ้าง ต่างก็ช่วยลดอัตราการลาป่วยของพนักงานได้ถึง 45 ปัจจุบัน มีบริษัทและสถานศึกษาหลายแห่งให้บริการห้องสำหรับงีบไว้ให้พนักงานและนักเรียนได้ชาร์จแบตพักสมองที่เมื่อยล้า หรือการฝึกสมาธิ เพื่อจะได้กลับไปทำงานได้อย่างสดชื่นและมีประสิทธิภาพ

บางครั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็เป็นสิ่งที่จำเป็น หากเราต้องการบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดี ที่โซเด็กซ์โซ่เรามีบริการโค้ชดูแลด้านโภชนาการ คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการรับประทานอาหารที่สมดุล ตลอดจนสายด่วนคอยให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที Quality of Life Observer

บริการของเรามีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร

การศึกษาด้านการรับรู้ของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถระบุมิติของคุณภาพชีวิตได้ 6 ประการ ซึ่งบริการของโซเด็กซ์โซ่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เหล่านั้น

Icon - QOL Dimension - Ease and Efficiency Icon - QOL Dimension - Health and Wellbeing Icon - QOL Dimension - Personal Growth Icon - QOL Dimension - Physical Environment Icon - QOL Dimension - Recognitino Icon - QOL Dimension - Social Interactions

TH_RB_Leader_International_Survey 
การสำรวจระดับนานาชาตินี้แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ อีกด้วย (อาทิ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ธุรกิจ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และประสิทธิภาพขององค์กร