On-site Services

โซลูชั่นธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการของโซเด็กซ์โซ่ครอบคลุมบริการด้านต่างๆ ตั้งแต่การก่อสร้างไปจนถึงพนักงานต้อนรับ การสเตอริไรซ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำความสะอาด บริการอาหารและสถานกักกัน บริการ On-site Services ของเรานำเสนอสำหรับลูกค้าสี่กลุ่ม ได้แก่:

Corporate Services

คนเราย่อมทำงานได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โซเด็กซ์โซ่ได้ออกแบบ บริหาร และนำเสนอโซลูชั่นธุรกิจสำหรับลูกค้าเพื่อปรับปรุงชีวิตประจำวันในที่ทำงานเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Health Care

ทีมงานโซเด็กซ์โซ่ทั่วโลกทุ่มเททำงานเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถนำเสนอประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยของพวกเขา โซลูชั่นที่ออกแบบเป็นพิเศษของเราสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัว และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงชื่อเสียงให้กับลูกค้าของเรา

Education

ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนไปจนถึงมัธยม โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเติบโตตามเส้นทางของพวกเขาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กๆ ทั้งหลายประสบความสำเร็จด้านวิชาการ โซเด็กซ์โซ่จึงปลูกฝังการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตและเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของเด็กๆ

Energy and Resources

ในทุกๆ วัน โซเด็กซ์โซ่ได้ให้การสนับสนุนผู้ที่อาศัยและทำงานภายใต้สภาวะแบบสุดขั้วในไซต์งานห่างไกลทั่วโลก ซึ่งมักจะเป็นสถานที่โดดเดี่ยว ห่างไกลผู้คน มีความแออัดยัดเยียด และสภาพอากาศที่ไม่เป็นมิตร

Quality of Life Observer 
ความเห็นเจาะลึกข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ บทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ กรณีศึกษา และข่าวสารล่าสุดด้านคุณภาพชีวิต

บริการบริหารทรัพยากรกายภาพแบบบูรณาการ

Technical expertise 
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราเป็นประจำทุกวันทำให้โซเด็กซ์โซ่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทกำลังประสบ จากชื่อเสียงด้านบริการบำรุงรักษาทางเทคนิคที่สั่งสมมา ทุกวันนี้โซเด็กซ์โซ่ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้จัดหาทางเลือกที่หลากหลายสำหรับบริการด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน และบริการด้านวิศวกรรม