บริการด้านคุณภาพชีวิต

ตำแหน่งทางการตลาดของโซเด็กซ์โซ่ในอุตสาหกรรมด้านการบริการมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นอย่างยิ่ง มันคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเราอย่างแท้จริง การผสมผสานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของทีมงานโซเด็กซ์โซ่มากกว่า 100 สายงานเข้าด้วยการทำให้โซเด็กซ์โซ่คือบริษัทเดียวที่สามารถผสานนวัตกรรมด้านงานบริการเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์

เนื่องจากคุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในหลายด้าน บริษัทจึงนำเสนอบริการที่หลายหลายสำหรับภาคธุรกิจต่างๆ เราคือบริษัทเดียวในโลกที่ให้บริการ On-site Services, Benefits & Rewards Services และPersonal & Home Services ใน 80 ประเทศ

On-site Services

โซลูชั่นธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการของโซเด็กซ์โซ่ครอบคลุมบริการที่หลากหลายภายใต้สภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไป บริษัทมุ่งมั่นให้บริการเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงาน และรับรองการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและปลอดภัยให้กับไซต์งานต่างๆ ของบริษัท โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถานกักกัน และไซต์งานขนาดใหญ่ต่างๆ

Benefits & Rewards Services

บริการของเรา ทำให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น พนักงาน นักเรียน ประชาชน... สามารถเข้าถึงบริการมากมายที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ โซลูชั่นธุรกิจของเราช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของพนักงานและมีส่วนช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าผ่านการปรับปรุงสมดุลระหว่างชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน รวมถึงการตระหนักถึงความพยายามในการพัฒนาดังกล่าว

Personal & Home Services

บริษัทตระหนักถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีสมดุลระหว่างชีวิต-การทำงานที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับการเติมเต็มความต้องการส่วนบุคคลได้ดียิ่งขึ้น และได้ตอบสนองผ่านการนำเสนอบริการดูแลเด็กและผู้ช่วยส่วนตัว (Concierge) และบริการดูแลบ้านสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตประจำวันแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

บริการของเรามีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร

การศึกษาด้านการรับรู้ของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถระบุมิติของคุณภาพชีวิตได้ 6 ประการ ซึ่งบริการของโซเด็กซ์โซ่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เหล่านั้น

Icon - QOL Dimension - Ease and Efficiency Icon - QOL Dimension - Health and Wellbeing Icon - QOL Dimension - Personal Growth Icon - QOL Dimension - Physical Environment Icon - QOL Dimension - Recognitino Icon - QOL Dimension - Social Interactions

รางวัลล่าสุดที่ได้รับ

โซเด็กซ์โซ่เป็นบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากการประเมินบริษัทต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เป็นรูปธรรมของโซเด็กซ์โซ่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแผนงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทที่เรียกว่า Better Tomorrow 2025.