โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส

มิถุนายน 23, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จากัด ผู้นาการพัฒนาและจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส

062315 - Sodexo Thailand and Amata Facility Services establish a joint-venture company to provide integrated quality of life services at Amata industrial estates

ได้ทาพิธีลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้ง บริษัท บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จากัด สาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ แบบบูรณาการ โดยให้บริการในสิ่งที่จาเป็น และสิ่งอานวยความสะดวกสบาย เพื่อความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจัดกระบวนการทางานให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยสร้างความมั่นใจรวมทั้งผลักดันให้พนักงานมีคุณภาพเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการทางาน


มร. อาร์โนด์ เบียเลคกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “สำหรับ โซเด็กซ์โซ่ ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรให้บริกำรเพื่อพัฒนำ คุณภำพชีวิต ที่ให้บริกำรในกว่ำ 80 ประเทศทั่วโลก และเป็นบริษัทด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นในกำรบริกำรด้ำนกำรจัดกำรอำคำร กำรดูแลรักษำเครื่องมือ ด้ำนโภชนำกำร บริกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและกำรดูแลปรับภูมิทัศน์ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจที่หลำกหลำย คือ โรงพยำบำล โรงแรม สถำนศึกษำ บริษัทเอกชน องค์กรนอกชำยฝั่งและพื้นที่ และ อสังหำริมทรัพย์ มีควำมยินดีที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท อมตะ ฟำซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เพื่อขยำยกำรให้บริกำรกำรจัดกำรแบบครบวงจรสู่ธุรกิจนิคมอุตสำหกรรมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยกำรดำเนินงำนในหลำกหลำยประเทศทั่วโลกมำกกว่ำ 25 ปี และในประเทศไทยมำกว่ำ 10 ปี ได้ร่วมงำนกับบริษัทชั้นนำมำแล้วมำกมำย ดังนั้น โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จึงมีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของทีมงำนเพื่อที่จะร่วมทำงำนในกำรพัฒนำ และเติบโตคู่กันไปกับนิคมอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ อย่ำงเช่น นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ในครั้งนี้”


สาหรับการทางานร่วมกันในนามของ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จากัด ถือว่าเป็นให้บริการแบบบูรณาการ หรือ One Stop Service ที่ลูกค้าสามารถใช้บริการจากบริษัทฯ ได้แบบครบวงจร ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ในสัญญาฉบับนี้ จะเป็นผู้ให้ให้บริการด้านการจัดการอาคาร ดูแลด้านอาหาร แม่บ้าน การรักษาความปลอดภัย การดูแลสวนและ ภูมิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการทางานของ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จากัด ให้มีประสิทธิภาพและนาผลสาเร็จไปยังลูกค้า เพื่อรับผลประโยชน์จากการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”


นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “อมตะ เป็นผู้นำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ และกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม มีควำมชำนำญด้ำนกำรวำงแผน กำรพัฒนำ กำรจัดกำร และกำรทำกำรตลำดแบบบูรณำกำร ปัจจุบันมีพนักงำนทำงำนทั้งในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และ นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ เป็นจำนวนมำก และมีแนวโน้มว่ำจะเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดีกว่ำของพนักงำนในนิคมฯ กอร์ปกับ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชำญและได้สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือด้ำนกำรให้บริกำรในด้ำนนี้มำเป็นเวลำนำน จึงได้เกิดแนวคิดของกำรทำงำนร่วมกันเพื่อให้บริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ปรับปรุงสภำพแวดล้อมเพื่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน และนำไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ”


นอกจากเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับพนักงานในนิคมฯ แล้ว บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จากัด ยังจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายธุรกิจจากความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จากัด เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทต่างๆ ที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ทางด้านด้านการจัดการอาคาร อาหาร แม่บ้าน การรักษาความปลอดภัย การดูแลสวน และปรับภูมิทัศน์ โดยจะเป็นการให้บริการโดยยึด 5 ปัจจัยหลัก คือ เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีความน่าเชื่อถือ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ให้บริการ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน และการให้บริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

กลับสู่สารบัญ

CONTACT US

Please send your inquiries, including feedback and requests for information.