โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ร่วมออกบูธงาน BMAM Expo Asia 2015 ชูศักยภาพผู้นาด้านการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร

กันยายน 21, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบครบวงจร จำกประเทศฝรั่งเศส นำโดย นายอาร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 2 จำกขวำ) ประธำนบริหำร และ ผู้อำนวยกำร กลุ่มลูกค้ำองค์กร ประเทศไทย เวียดนำม และฟิลิปปินส์ ให้กำรต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ ดร. พสุ โลหารชุน (ขวำ) อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ในโอกำสที่ โซเด็กซ์โซ่ ร่วมออกบูธและสนับสนุนกำรจัดงำน “BMAM Expo Asia 2015”

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ร่วมออกบูธงาน BMAM Expo Asia 2015 ชูศักยภาพผู้นาด้านการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรงำนแสดงสินค้ำและกำรประชุมนำนำชำติ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอำคำร โรงงำน และอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งภำยในงำนมีผู้ประกอบกำรจำกไทยและต่ำงประเทศกว่ำ 100 บริษัทชั้นนำมำร่วมแสดงสินค้ำกำรบริกำร และร่วมเจรจำธุรกิจ ซึ่งบูธของ โซเด็กซ์โซ่ นำเสนอธุรกิจบริกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสำหรับลูกค้ำ ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี เมื่อเร็วๆ นี้

กลับสู่สารบัญ

CONTACT US

Please send your inquiries, including feedback and requests for information.