โซเด็กซ์โซ่ ผนึกกำลัง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ลงนำมข้อตกลงร่วมกัน ผลิตบุคลำกรคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรในตลำดแรงงำน

สิงหาคม 17, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจร นาโดย มร. อำร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ นาโดย รศ. ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมั่น (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมเซ็นสัญญาลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

โซเด็กซ์โซ่ ผนึกกำลัง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ลงนำมข้อตกลงร่วมกัน ผลิตบุคลำกรคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนโดยตลอดระยะเวลาในสัญญา โซเด็กซ์โซ่ จะสนับสนุนนักศึกษาในทางด้านทักษะวิชาชีพ ด้วยการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าฝึกปฏิบัติงานจริงกับเจ้าหน้าที่ของโซเด็กซ์โซ่ ในหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษา อาทิ งานด้านโภชนาการ และงานช่างซ่อมบารุง เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโซเด็กซ์โซ่ จะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทั้งให้ ความรู้ในด้านทักษะและจะปฏิบัติงานควบคู่กันอย่างใกล้ชิด ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัย การศึกษา และการฝึกอบรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กรตามความเหมาะสม

กลับสู่สารบัญ

CONTACT US

Please send your inquiries, including feedback and requests for information.