โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนามข้อตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรทางการศึกษา

มกราคม 01, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับของบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนามข้อตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรทางการศึกษา

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับของบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต

มร. อาร์โนด์ เบียเลคกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณภาพของบุคคลกร รวมทั้งความต้องการทางด้านบุคลากรของสายงานการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงส่งผลให้เกิดเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรร่วมกัน ซึ่ง โซเด็กซ์โซ่ จะช่วยส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง โดยรับนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ คณะวิทยาการจัดการ เข้ามาฝึกงานเพื่อรับประสบการณ์อาชีพตามไซต์งานต่างๆ ของโซเด็กซ์โซ่เสมือนการทำงานจริงแบบพนักงานมืออาชีพ อาทิ แผนกงานด้านการจัดการอาคาร การบริการด้านอาหาร การโรงแรมและการบริการ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างพนักงานโซเด็กซ์โซ่ และนักศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้จากการฝึกประสบการณ์อาชีพให้ได้มากที่สุด”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมโรตม์ โกมลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รักษาการคณบดี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า “สำหรับการลงนามข้อตกลงของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการศึกษาแบบสหกิจ นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาและยกระดับหลักสูตร การเรียนการสอน ในสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จากศักยภาพของทั้ง 2 องค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการลงนามข้อตกลงของสององค์กรในครั้งนี้ ซึ่งคือการพัฒนา และผลิตบุคลากรทางสายงาน การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ ให้มีคุณภาพ ตอบรับความต้องการของตลาด”

โดยก่อนหน้านี้ โซเด็กซ์โซ่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ให้บริการแบบครบวงจร หรือ Integrated Facilities Management (IFM) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการอาคาร การบริหารทรัพยากรกายภาพด้านเทคนิค บริการด้านพนักงานทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการทั่วไป ตลอดจนบริการจัดเลี้ยง

กลับสู่สารบัญ

CONTACT US

Please send your inquiries, including feedback and requests for information.