ข่าวประชาสัมพันธ์

Sodexo Completes Sale of Vivabox

กันยายน 18, 2017

Sodexo has completed the sale of Vivabox USA (“Vivabox”) to Lion Equity Partners. Vivabox is a leading provider of products and services to the sample and subscription box industry.

Sodexo earns top FM certification in China

กันยายน 13, 2017

Sodexo becomes the first services provider to offer a global asset management service (AMS) in compliance with ISO 55001:2014 at the International School of Beijing.

Sodexo Sets a Cracking Pace on Cage Free Eggs

กรกฎาคม 25, 2017

Sodexo, world leader in Quality of Life services, announced today that it has made significant progress towards its commitment to source only cage free eggs (both shell and liquid) worldwide by 2025.

Michel Landel announces his intention to retire as CEO of Sodexo in January 2018; Sodexo’s Board of Directors appoints Denis Machuel as his successor

มิถุนายน 14, 2017

On behalf of Sodexo’s Board of Directors, Chairwoman Sophie Bellon today announced the appointment of Denis Machuel, currently CEO of Benefits & Rewards Services and Personal & Home Services, and Group Chief Digital Officer, to succeed Michel Landel as CEO and Chairman of the Executive Committee in January 2018.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fiscal 2015, a year of progress

พฤศจิกายน 19, 2015

Sodexo’s Chief Executive Officer Michel Landel presents today the Group’s performance for the fiscal year ended August 31, 2015.

International Food Waste Coalition: a collaborative farm-to-fork approach against food waste throughout the food services value chain

ตุลาคม 15, 2015

Brussels, October 15 2015 - With a value chain wide approach, from the field to the plate, Ardo, McCain, PepsiCo, SCA, Sodexo, Unilever Food Solutions and WWF have joined forces and their expertise to fight against food waste in the food services sector starting in Europe. The ultimate objective of the founding members of the International Food Waste Coalition (IFWC) is to inspire other companies and...

Sodexo Leads Dow Jones Sustainability Index for 11 straight years

กันยายน 29, 2015

Sodexo, world leader in Quality of Life Services, is once again the top rated company in its sector on the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) giving the Group 11 consecutive years of recognition in sustainability, and the number one consumer services company for the second year in a row.

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ร่วมออกบูธงาน BMAM Expo Asia 2015 ชูศักยภาพผู้นาด้านการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร

กันยายน 21, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบครบวงจร จำกประเทศฝรั่งเศส นำโดย นายอาร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 2 จำกขวำ) ประธำนบริหำร และ ผู้อำนวยกำร กลุ่มลูกค้ำองค์กร ประเทศไทย เวียดนำม และฟิลิปปินส์ ให้กำรต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ ดร. พสุ โลหารชุน (ขวำ) อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ในโอกำสที่ โซเด็กซ์โซ่ ร่วมออกบูธและสนับสนุนกำรจัดงำน “BMAM Expo Asia 2015”

โซเด็กซ์โซ่ ผนึกกำลัง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ลงนำมข้อตกลงร่วมกัน ผลิตบุคลำกรคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรในตลำดแรงงำน

สิงหาคม 17, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจร นาโดย มร. อำร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ นาโดย รศ. ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมั่น (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมเซ็นสัญญาลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส

มิถุนายน 23, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จากัด ผู้นาการพัฒนาและจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เอกสารการจดทะเบียน ปีงบประมาณ 2016