ข่าวประชาสัมพันธ์

Sodexo Recognized by Bloomberg for Gender Equality

กุมภาพันธ์ 16, 2018

Sodexo, world leader in Quality of Life Services, announced today that it has been named to Bloomberg’s 2018 Gender-Equality Index (GEI) which measures gender equality across internal company statistics, employee policies, external community support and engagement, and gender-conscious product offerings.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fiscal 2015, a year of progress

พฤศจิกายน 19, 2015

Sodexo’s Chief Executive Officer Michel Landel presents today the Group’s performance for the fiscal year ended August 31, 2015.

International Food Waste Coalition: a collaborative farm-to-fork approach against food waste throughout the food services value chain

ตุลาคม 15, 2015

Brussels, October 15 2015 - With a value chain wide approach, from the field to the plate, Ardo, McCain, PepsiCo, SCA, Sodexo, Unilever Food Solutions and WWF have joined forces and their expertise to fight against food waste in the food services sector starting in Europe. The ultimate objective of the founding members of the International Food Waste Coalition (IFWC) is to inspire other companies and...

Sodexo Leads Dow Jones Sustainability Index for 11 straight years

กันยายน 29, 2015

Sodexo, world leader in Quality of Life Services, is once again the top rated company in its sector on the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) giving the Group 11 consecutive years of recognition in sustainability, and the number one consumer services company for the second year in a row.

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ร่วมออกบูธงาน BMAM Expo Asia 2015 ชูศักยภาพผู้นาด้านการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร

กันยายน 21, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบครบวงจร จำกประเทศฝรั่งเศส นำโดย นายอาร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 2 จำกขวำ) ประธำนบริหำร และ ผู้อำนวยกำร กลุ่มลูกค้ำองค์กร ประเทศไทย เวียดนำม และฟิลิปปินส์ ให้กำรต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ ดร. พสุ โลหารชุน (ขวำ) อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ในโอกำสที่ โซเด็กซ์โซ่ ร่วมออกบูธและสนับสนุนกำรจัดงำน “BMAM Expo Asia 2015”

โซเด็กซ์โซ่ ผนึกกำลัง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ลงนำมข้อตกลงร่วมกัน ผลิตบุคลำกรคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรในตลำดแรงงำน

สิงหาคม 17, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจร นาโดย มร. อำร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ นาโดย รศ. ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมั่น (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมเซ็นสัญญาลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส

มิถุนายน 23, 2015

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จากัด ผู้นาการพัฒนาและจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

Document-Reference-2016-2017-Sodexo-cover.png