สิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในหลักการ 4 ข้อคือ : จรรยาบรรณทางธุรกิจของห่วงโซ่อุปทาน, ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในท้องถิ่น ตามฤดูกาล และแบบยั่งยืน, อาหารทะเลและปลาจากที่ได้จากวิธีแบบยั่งยืน และอุปกรณ์และวัสดุแบบยั่งยืน

img_corpresp_homepage_sustainable_environment

จรรยาบรรณทางธุรกิจของห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทจะเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนของโลกในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจภายในปี 2558 การบังคับใช้มาตรการดังกล่าวกับห่วงโซ่อุปทานคือก้าวสำคัญสำหรับการสร้างระบบการผลิตแบบยั่งยืน มาตรฐานซัพพลายเออร์ซึ่งลงนามโดยซัพพลายเออร์ช่วยให้บริษัทต่างๆ มั่นใจได้ว่าบริการของซัพพลายเออร์เกิดขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ดีและเป็นที่พึงพอใจของแรงงาน ทั้งนี้ซัพพลายเออร์สามารถรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานซัพพลายเออร์เองหรือรับรองโดยองค์กรภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกหรือเลี้ยงในประเทศ ตามฤดูกาล หรือแบบยั่งยืน
ภายในปี 2558 บริษัทจะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปลูกหรือเลี้ยงในท้องถิ่น ตามฤดูกาล หรือแบบยั่งยืนในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ การยึดมั่นในหลักการนี้คือการแสดงออกถึงความตั้งใจของบริษัทในการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเริ่มจากการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีววิทยา รวมถึงการเคารพต่อความยุติธรรมในสังคมและความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ

อุปกรณ์และวัสดุแบบยั่งยืน
ภายในปี 2563 บริษัทจะจัดหาอุปกรณ์และวัสดุแบบยั่งยืนในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนดังกล่าวนี้จะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษาทางเทคนิค

ปลาและอาหารทะเลแบบยั่งยืน
บริษัทจะใช้ปลาและอาหารทะเลแบบยั่งยืนในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจภายในปี 2558 ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การบริโภคปลาและอาหารทะเลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจากในอดีต การจับปลามากเกินความจำเป็นอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ทะเลบางชนิดได้ มีการประมาณว่าร้อยละ 75 ของแหล่งปลาในปัจจุบันนี้มีการจับปลาที่มากเกินความจำเป็น

FY 2013 Corporate Responsibility Publications (240x120)
โซเด็กซ์โซ่มีการเผยแพร่เอกสารกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม