The Better Tomorrow Plan

โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และลูกค้าที่ใช้บริการของโซเด็กซ์โซ่ทั่วโลก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ต่างๆ ที่โซเด็กซ์โซ่ดำเนินงานอยู่ ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น

img-better-tomorrow-plan

วิธีปฏิบัติของเรา

Better Tomorrow Plan หรือแผนงานเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรดแมปด้านความรับผิดชอบขององค์กร ที่เปิดตัวในปี 2552 ทำให้พันธสัญญาของเราเป็นรูปเป็นร่าง และช่วยให้เราสามารถติดตามการดำเนินงานและผลการดำเนินงานใน 80 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและผลงานที่ดียิ่งขึ้น

 

3 กลยุทธ์หลัก

จุดเด่นของ Better Tomorrow Plan หรือแผนงานเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า เกิดจาก 3 กลยุทธ์ที่ทำให้การปฏิบัติงานของเรามีความต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในทุกๆ ด้าน

WE ARE: เสาหลักขององค์กรที่มีความรับผิดชอบ ได้แก่ รากฐานของกลุ่ม การรวมเป็นหนึ่ง และการกำกับดูแลกิจการ

WE DO:  พันธสัญญา 18 ข้อ แบ่งเป็นปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ได้แก่:

การเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ
การส่งเสริมด้านโภชนา สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
พันธสัญญาต่อชุมชนท้องถิ่น
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

WE ENGAGE: การเจรจาและการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราช่วยให้เรากำหนดและปรับแต่งกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนพื้นที่ของการดำเนินการ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำเพียงลำพังได้

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่

FY 2013 Corporate Responsibility Publications (240x120)
โซเด็กซ์โซ่มีการเผยแพร่เอกสารกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

กฎเหล็ก 10 ข้อ

_0004_dietitians-240x126.jpg

"กฎเหล็ก 10 ข้อ" เป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นเรื่องโภชนาการ สุขภาพ และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอต่างๆ ของเราและส่งเสริมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยกฎเหล็กเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำทางโภชนาการและนำไปใช้ตามความเข้าใจในเชิงลึกของบริบททางโภชนาการและความต้องการในท้องถิ่น โซเด็กซ์โซ่เป็นบริษัทเอกชนที่มีการจ้างงานนักโภชนาการมากที่สุดในโลก โดยนักโภชนาการเป็นผู้สนับสนุนให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน