การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา

เพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่ โซเด็กซ์โซ่ได้บ่มเพาะไลฟ์สไตล์ที่ดี และสร้างสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของพวกเขา