การสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรับผิดชอบ

สภาพความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการประสบความสำเร็จของพวกเขาในมหาวิทยาลัย ตลอดจนชีวิตการทำงาน อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย และนี่คือสาเหตุที่ทำให้
โซเด็กโซ่มุ่งมั่นพัฒนาบริการที่ช่วยส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในมหาวิทยาลัย