การฝึกอบรมและพัฒนาส่วนบุคคล

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดอายุการทำงานตามจังหวะความเหมาะสมที่พนักงานกำหนดได้เองและเป็นไปตามเป้าหมายด้านอาชีพของพวกเขา

img_corpresp_homepage_employer_training-career-bestemployer

การอบรมส่วนบุคคล
เป้าหมายของเราคือการเสริมสร้างขีดความสามารถที่เหมาะสมสำหรับการจ้างงาน (Employability) ให้กับบุคคลากรของบริษัท รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมบริษัทโดยมีคุณสมบัติเพียงเล็กน้อย ในด้านนี้ บริษัทได้จัดโปรแกรมอบรมทักษะขึ้นหลายโปรแกรมด้วยเช่น เช่น "การอบรมวิชาชีพ" อันเป็นโปรแกรมรับรองความสามารถที่ผสมผสานเนื้อหาเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติไว้ด้วยกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับใบประกาศนียบัตรเชิงวิชาชีพอีกด้วย ในปี 2553 ร้อยละ 81 ของพนักงานได้รับประโยชน์จากคอร์สอบรมฟื้นฟูความรู้พื้นฐาน และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 ในเวลาหนึ่งปี

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่