หลักการ

โซเด็กซ์โซ่เปรียบได้กับชุมชนสำหรับลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท เราตระหนักดีว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้นทุกคนคือการเติบโตที่มั่นคงของบริษัท เรายังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือการที่งานของเรามีความหมายสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงาน ดังนั้นเราจึงยึดมั่นในพันธกิจและค่านิยมของบริษัท รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่เป็นเครื่องชี้นำบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา

ความภักดี

รากฐานสำคัญของความภักดีที่โซเด็กซ์โซ่ถือปฏิบัติกับลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์และเปิดเผย ความภักดีนับเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญในการปฏิบัติงานในองค์กรของเรา

ความเคารพต่อผู้อื่น

การมีมนุษยธรรมคือหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา โซเด็กซ์โซ่ยึดมั่นในการเสนอโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับบุคคลจากทุกชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด อายุ เพศ ความเชื่อ ศาสนา หรือทางเลือกในการดำเนินชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตหมายรวมถึงความเคารพ ศักดิ์ศรี และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของแต่ละคนอีกด้วย

ความโปร่งใส

ความโปร่งใสนับเป็นเสาหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของโซเด็กซ์โซ่ และมีการยึดถือเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งหมด ประกอบด้วยลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนโดยรวม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทไม่ยอมรับการกระทำใดๆ ที่ปราศจากความซื่อสัตย์ ความซื่อตรงและความยุติธรรม ในสถานที่แห่งใดก็ตามที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เรามีการสื่อสารกับลูกค้า ซัพพลายเยอร์ และพนักงานอย่างชัดเจนและคาดหวังว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะร่วมกันคัดค้านการกระทำที่คดโกงและไม่ยุติธรรมเช่นเดียวกัน เดือนพฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้ทำการอนุมัติ "หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ" ซึ่งเสนอขึ้นโดย กรรมการบริหารของกลุ่ม โดยหลักจรรยาบรรณที่กำหนดขึ้นนี้นับเป็นการแสดงความเชื่อและแนวทางการดำเนินธุรกิจของโซเด็กซ์โซ่อย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทของเรา

ความซื่อตรงคือหัวใจสำคัญ

โซเด็กซ์โซ่ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ