หลักการ

โซเด็กซ์โซ่เปรียบได้กับชุมชนสำหรับลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท เราตระหนักดีว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้นทุกคนคือการเติบโตที่มั่นคงของบริษัท เรายังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือการที่งานของเรามีความหมายสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงาน ดังนั้นเราจึงยึดมั่นในพันธกิจและค่านิยมของบริษัท รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่เป็นเครื่องชี้นำบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา

ทุกวันนี้ พนักงานของเรากว่า 427,000 คนทั่วโลกร่วมมือร่วมใจกันเพื่อ:

  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนที่เราให้บริการ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะออกแบบบริการ On-site Services และ Benefits and Rewards Services (ชื่อเดิม Motivation Solutions) ซึ่งพัฒนาความกินดีอยู่ดีของตัวบุคคล ประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงาน รวมถึงคุณภาพและความเชื่อถือได้ของโครงสร้างพื้นฐาน ในอนาคตเราจะทำงานเปิดตัวบริการ Personal & Home Services อีกด้วย

  • มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในเมือง ภูมิภาค และประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เราแสดงความยึดมั่นและรับผิดชอบในพันธกิจข้อนี้ทุกวันผ่านการว่าจ้างพนักงานหลายหมื่นคนในท้องถิ่นทั่วโลกที่เราดำเนินธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการเติมเต็มและพัฒนาทางอาชีพของพนักงานทุกคน

    บริษัทยังได้พัฒนาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มซึ่งเรียกว่า “Better Tomorrow Plan” โดยแผนแม่บทซึ่งเปิดตัวเมื่อ 2552 ประกอบด้วยแนวทาง 18 ข้อที่ถูกนำไปปฏิบัติในไซต์งานของเรา ผ่านแผนงานเพื่อการป้องกันสุขภาพกับความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ

BETTER TOMORROW PLAN

img-better-tomorrow-plan-block 
We Are, We Do และ We Engage เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กร