สร้าง ‘ห้องสุขภาพดี’ ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

November 01, 2014

Read this article.

สร้าง ‘ห้องสุขภาพดี’ ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

พฤศจิกายน 2557 - นายสุขวฑั กีรติมโนชญ์ (ที่ 4 จากขวา) ผ้จู ดั การแผนกปฏิบตั กิ าร บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผ้ใู ห้บริการเพ่อื พฒั นาคณุ ภาพชีวิตด้วยการบริหารจดั การแบบครบวงจร และเป็นผ้ใู ห้บริการด้านอาหารผ้ปู ่ วย บริหารจดั การอาคาร และเครื่องมือแพทย์ในเครือโรงพยาบาลสมติ ิเวช และ นายนิทัศน์ สิริจารุไพบูลย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผ้จู ดั การอาวโุ ส ฝ่ายการตลาด บริษัท สมิติเวช จำกดั (มหาชน) ร่วมพิธี เปิด “ห้องสุขภาพดี” ณ โรงเรียนมชี ยั พฒั นา จ.บรุ ีรัมย์ ซงึ่ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ “มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ”

ทั้งนี้ โซเด็กซ์โซ่ และ สมิติเวช เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะกับนักเรียน ผู้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ได้สมทบทุนเงินจำนวน 150,000 บาท ร่วมกับ บริษัท สมิติเวช ที่สนับสนุนเงินในการสร้างห้องสุขภาพดี จำนวน 150,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท

Back to the list

CONTACT US

Please send your inquiries, including feedback and requests for information.