โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Stop Hunger” เพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

May 25, 2015

Read this article.

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Stop Hunger” เพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ได้มีอาสาสมัครจากพนักงานจานวนกว่า 200 คน ร่วมเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ประมาณ 400 คน ที่จัดปรุงโดยฝ่ายโภชนาการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้ซ่อมแซม ทาสีใหม่ตัวอาคารเรียน และห้องพยาบาล ด้วยฝีมือพนักงานฝ่ายซ่อมบารุงอาคารและเครื่องมือ ทั้งนี้ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า และคู่ค้า นาเวชภัณฑ์ ยาสามัญ และอุปกรณ์การเรียน พร้อมมอบเงินสดจานวน 100,000 บาท รวมทั้งของใช้ที่จาเป็น ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งเหียงเพื่อเป็นทุนสาหรับการใช้ชีวิตประจาวันต่อไป

Back to the list

CONTACT US

Please send your inquiries, including feedback and requests for information.