Wellness 3.0

สถานที่ทำงานคือสถานที่ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดี

ตอนนี้

ในสหรัฐอเมริกาจากพนักงานทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงโครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพดี มีเพียง 40% ที่บอกว่าโครงการนี้ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้น ในขณะที่ 1 ใน 3 ของพนักงานไม่ได้ใช้บริการนี้ และ 10% ของพนักงาน ไม่ทราบว่ามีโครงการนี้อยู่.  ทุกวันนี้คนทำงานพยายามมองหาคุณค่าต่างๆที่องค์กรจะมอบให้กับพนักงาน รวมไปถึงเรื่องสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ในปัจจุบัน เมื่อเส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวไม่ค่อยชัดเจน พนักงานจึงเริ่มที่จะมองหานายจ้างที่วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพของพนักงาน และบรรยากาศที่ดีในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งนโยบายและโครงการในการดูแลสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วย ดังนั้น นายจ้างจึงควรพิจารณาภาพรวมของสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสม และดูแลเรื่องสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานด้วย.

ต่อไป

องค์กรต่างๆพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าในการทำให้สถานที่ทำงานกลายเป็นสถานที่ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน โดยการปรับเปลี่ยนการทำงานและสถานที่ทำงานเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในทุกๆด้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นสิ่งที่พนักงานต้องการให้มีมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเค้าคิดว่าการทำงานควรช่วยส่งเสริมสุขภาพมากกว่าบั่นทอน.

นายจ้างจะเปิดรับแนวทางในการทำให้สถานที่ทำงานเป็นที่ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยมีโครงการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีให้ตรงกับความต้องการของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยความโรคภัยต่างๆ.

ก้าวต่อไป

เกี่ยวกับเทรนด์ของโลกเรื่องสถานที่ทำงาน

ทุกๆปี โซเด็กซ์โซ่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคนทำงานต่างๆทั่วโลก และพนักงานของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต เทรนด์เหล่านี้จะสะท้อนถึงประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบริษัทในการกำหนดภาพรวมต่อไป.

อ่านรายงานฉบับเต็ม

Workplace trends report cover