โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ร่วมออกบูธงาน BMAM Expo Asia 2015 ชูศักยภาพผู้นาด้านการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร

September 21, 2015

Read this article.

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ร่วมออกบูธงาน BMAM Expo Asia 2015 ชูศักยภาพผู้นาด้านการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรงำนแสดงสินค้ำและกำรประชุมนำนำชำติ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอำคำร โรงงำน และอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งภำยในงำนมีผู้ประกอบกำรจำกไทยและต่ำงประเทศกว่ำ 100 บริษัทชั้นนำมำร่วมแสดงสินค้ำกำรบริกำร และร่วมเจรจำธุรกิจ ซึ่งบูธของ โซเด็กซ์โซ่ นำเสนอธุรกิจบริกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสำหรับลูกค้ำ ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี เมื่อเร็วๆ นี้

Back to the list

CONTACT US

Please send your inquiries, including feedback and requests for information.