Benefits and Rewards Services

นิกเหนือจากโปรแกรมเพื่อเป็นรางวัลต่างๆ แล้ว บริการอื่นๆ ของโซเด็กซ์โซ่ อาทิ บัตรรับประทานอาหาร บัตรของขวัญ บัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรมต่างๆ บัตรสำหรับการดูแลรักษาบุตร และบัตรโดยสาร ช่วยเปิดประตูสู่สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสมดุลชีวิตกับการทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มพูนพัฒนาการส่วนตัว และหน้าทีการงานให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นอีกด้วย

 

ตัวเลขสำคัญของกลุ่มบริการ Benefits & Rewards

• มูลค่าการตีพิมพ์บัตรสมนาคุณต่างๆ 16.4 ล้านยูโร  (ลดการใช้กระดาษได้ 65%)

• รายได้ 827 ล้านยูโร

• รายได้คิดเป็น 4% ของรายได้รวมของกลุ่มโซเด็กซ์โซ่

• พนักงานทั้งหมด 4,175 คน

• ลูกค้าจำนวน 425,000 ราย (ไม่รวมลูกค้ารายบุคคล)

• ผู้ใช้บริการและผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 35 ล้านคน

• หุ้นส่วนบริษัทในเครือจำนวน 1.2 ล้านราย

ที่มา: กลุ่มโซเด็กซ์โซ่ ปีงบประมาณ 2015